maps-1854199_960_720.webpGrundlagsdata, der stilles til rådighed af bygherren, fremgår af skemaet nedenfor.

Grundlag

Filnavn

Grafik

Terrænmodel (.dtm)

Opmåling (.opm ;_digi.opm)

Grundkort (.fot)

Matrikelkort (.mat)

Systemlinje (.sli)

Etape_Kortgrundlag.kgl.dgn  Se *)

3D

3D

3D

2D

3D

Eksisterende ledninger

Etape_stationering_fase.led.dgn

2D/3D

 

*) Grundlagsfilerne stilles til rådighed via filen Etape_Kortgrundlag.kgl.dgn

Filen er tom men har tilknyttet grundlagsfilerne som referencefiler. Når filen Etape_Kortgrundlag.kgl.dgn hentes i Projectwise hentes samtidig, sidste nye version af alle de tilknyttede grundlagsfiler. Ved at abonnere på kgl-filen, får man besked, når der er sket ajourføringer i en eller flere af de tilknyttede grundlagsfiler.

Terrænmodel, opmålinger, grundkort, matrikelkort og systemlinjer stilles til rådighed for rådgiveren i MicroStation DGN-format.

Terrænmodellen er baseret på den nyeste udgave af den fælles offentlige højdemodel Danmarks Digitale Højdemodel (DDH) suppleret med data fra opmålingsfilerne. Opmålingsdata bliver løbende indarbejdet i terrænmodellen efterhånden som opmålingerne foreligger.

Opmålingsfilerne indeholder data med en nøjagtighed og detaljering svarende til data fra en terrestrisk detailopmåling. Opmåling udført med terrestrisk opmåling er indeholdt i opm-filen mens data fra digitalisering i punktskyer fra Mobile Mapping er indeholdt i digi.opm-filen. Opmålingsfilerne indeholder de objekter, som ikke er opmålt tilstrækkeligt detaljeret og nøjagtigt i grundkortet og terrænmodellen, til at kunne danne grundlag for projekteringen. Opmålingen omfatter normalt kørevej, kørebaneafmærkning, grøfter, skråninger, master, skilte, nedløbsriste m.m. indenfor et defineret projektområde.

Teknisk grundkort og matrikelkort er afledt af fælles offentlige kort produceret og vedligeholdt af henholdsvis GeoDanmark og Geodatastyrelsen. Grundkort er produceret ved fotogrammetri baseret på flyfotos.

Eksisterende ledninger indeholder ledninger i projektområdet. Ledningsinformationer indhentet fra det fælles ledningsregister LER og er sammenstillet og bearbejdet af bygherren, og er kun orienterende.​ 


Seneste revision: 20.12.2019