Bruttooversigt over særlige systemer anvendt under Driftsudbud 2021 angives i skemaform nedenfor.

Skeamet er under revision og kan for Vejdirektoratets medarbejdere tilgåes i 360.
I forbindelse med udbuddet vil det bliver lagt offentligt ud her nedenunder

​​​

System

Systemets anvendelse

​Dokumentation ifa. henvisning el. link​ Programlink og
 brugeroprettelse
tilstilles før opstart
​Introduktion tilbydes før opstart Offentligt programlink

Ajourføringsapp​

Browserbaseret app til registrering af "som udført". Indeholder en kortdel, hvorpå det udførte materiel/inventar udpeges samt data om dette indtastes. Disse data kan rettes ved hjælp af valglister eller fritekst. Dokumentation kan vedhæftes.

Er under udvikling og forventes ibrugtaget 2021.

​​

​X


​X


​Anlægsportefølje for signalanlæg i VD ​Googlekort som viser alle Vejdirektoratets signalanlægs geografiske placering. Indeholder information, om de enkelte anlægs serviceniveau, styreapparatstype, overvågningssystem samt hvem, der drifter og vedligeholder henholdsvis ydre signaludstyr og styreapparater. 
Let tilgængeligt, kræver ingen introduktion at benytte. Kan tilgås fra pc, smartphone eller tablet. Benyttes også af Trafikcentret.
​X
X

​BVT-Light ​Nødstyringssystem, der anvendes til manuel styring af tavlevisning og som backup for SRO-systemer, hvis disse svigter eller hvis datanetværkskommunikation afbrydes mellem marksystemer og de ordinære centrale systemer. Ret simpelt og enkelt system, der kan anvendes både fra centralt hold fx Trafikcentret men også helt lokalt fra en bærbar pc ved opkobling ude på en TL-strækning.

​IKT-B-ME-TL-01Brugervejledning-til-BVTLight-20201010
 
 
X
 
 
X
 
 
​Capmon (ME-TL) ​Web-baseret netværksovervågningsapplikation, der gør det muligt at overvåge netværkskomponenter og udstyr i marken i relation til oppetid, trafik mv
​TEK-C-Underbilag.7

                X

              X
​Cibos​ v. ME-YS  ​​ITS Tekniks overvågningssystem til fjernovervågning af signalanlæg.
Via systemet er det muligt at kontrollere den aktuelle driftstilstand i et signalanlæg, herunder om der er fejl på signalanlæggets elementer som f.eks. overbrændte lamper og defekte detektorer.
Systemet indeholder en log, så det er muligt at se og søge i tidligere hændelser i signalanlægget.
Det er endvidere muligt at lave en online visualisering af, hvordan et signalanlæg aktuelt kører, dvs. aktuel signalgruppeplan og belægning på detektorer.


                 X


             X
​Cibos v. ME-TL ​Overvågning af driftstilstanden for fartvisere af fabrikat ITS Teknik ​                  X ​             X
​Citrix ​Anvendes ved adgang til servere internt i Vejdirektoratet​ ​                  X
​City Touch ​CityTouch giver et fuldt overblik samt kontrol over byens smarte belysning fra et centralt dashboard, hvor det også er muligt, at fjernovervåge de enkelte belysningspunkter, samt indstille tid og lysniveauer efter behov. Kryptering af data og to-faktor godkendelse sikrer blandt andet, at softwaren opfylder de mest krævende sikkerhedsstandarder.


                 X
​Cloud​ ​​Cloud er Swarcos web baserede overvågningssystem til fjernovervågning af signalanlæg.
Via systemet er det muligt at kontrollere den aktuelle overordnede driftstilstand i et signalanlæg, herunder om der er fejl på signalanlæggets elementer som f.eks. overbrændte lamper og defekte detektorer.
Systemet indeholder en log, så det er muligt at se og søge i tidligere hændelser i signalanlægget. Det er endvidere muligt at lave en online visualisering af, hvordan et signalanlæg aktuelt kører, dvs. aktuel signalgruppeplan og belægning på detektorer. 


                 X


             X
​Danbro Web ​Udstiller data om alle VDs bygværker ​                  X
​DOC/DOS ​En løsning der er udviklet for kommunikationen mellem udstyr i marken og ind mod de centrale systemer.
                  X

             X
​DriftWeb / Giv et praj ​Borgerindberetningssystem som giver borgeren mulighed for at indberette fejl og mangler på vores vejnet
Giv et praj​
​DynDB ​DynDB (Dynamisk Database) er realtidsdatabase for trafikdata, som samles fra alle trafikledelsessystemer (MS), samt indkøbte GPS-data.
​GateManager ​Management system i forbindelse med drift, overvågning og back up, af kommunikations enheder til teleopkoblede kameraer.
​GPS-Tracker ​System til opsamling og visualisering af gps-data på udførte jobs. Job-IDer er integreret i Jobmanager GPS sporTrackImport V2 Design​ ​

                   X​
​Gridlight ​GridLight  lysstyring er et Web-server baseret lysstyringssystem, der kommunikere med vejbelysningsan-læggene via GPRS-mobiltelefonnettet.

                   X

             X

GUI/SLM​ ​Browserbaseret SRO-system for styring, regulering og overvågning af marksystemernes funktioner og udstyr (dataopsamling, tavlevisning mv.).

TEK-C-Underbilag.7

                  X

             X

​IGSS ​Overvågning af pumpestationer ​TEK-C-Underbilag-C-1 ​                  X ​             X
​Indrapporteringsværktøj til Maximo ​Excelark, der benyttes, som indrapporteringsværktøj til opdatering/ændring af data om udstyr for signalanlæg  i Vejdirektoratets  asset management-system, Maximo

TEK-C-Appendix-E

                  X

JobManager​ ​Entreprisestyrings- og afregningssystem. JobManager ​Brugeroprettelse ​             X JobManager
​KepWare ​Interface mellem S2 og de forskellige PLC-systemer til dataudveksling.

​                  X

​LER ​Ledningsejerregistret indeholder oplysninger om forsyningsledninger og ledningsejere af nedgravede forsyningsledninger.


ler.dk

​Maximo v. ME-TL ​Maximo er et web baseret forvaltningssystem (asset and maintenance management), som anvendes indenfor TL-fagområdet.


TEK-C-Underbilag.5


                  X

              X
​Maximo v. ME-YS ​Maximo er et web baseret forvaltningssystem (asset and maintenance management), som anvendes indenfor YS-fagområdet.
TEK-C-Appendix-D

                  X

              X
​Milestone m. tilhørende software, webklient og app ​Trafikcentrets og bygværkernes kamerasystem, der fungerer som operativt kamerasystem til overvågnig af vejnettet. Findes som web- og client baseret ​Link til systemet leveres ifbm brugeropretttelse efter kontraktindgåelse.
​Omnia ​Omnia er Swarcos web baserede overvågningssystem til fjernovervågning af signalanlæg.
Via systemet er det muligt at kontrollere den aktuelle overordnede driftstilstand i et signalanlæg, herunder
om der er fejl på signalanlæggets elementer som f.eks. overbrændte lamper og defekte detektorer.
Systemet indeholder en log, så det er muligt at se og søge i tidligere hændelser i signalanlægget. Det er endvidere muligt at lave en online visualisering af, hvordan et signalanlæg aktuelt kører, dvs. aktuel
signalgruppeplan og belægning på detektorer.

 

 

 

                 X

 

 

 

            X

​OOV (overblikskortet) ​Overblikskortet er et webbaseret koordineringsredskab, som benyttes af alle landets vejmyndigheder samt graveaktører til at danne overblik over aktiviteter på vejene (vejarbejder og arrangementer) med henblik på bedre koordinering internt og på tværs af vejmyndigheder og systemer. Data i kortet giver endvidere oplysninger om mulige konflikter i de respektive vejforvaltningssystemer under ansøgningsfasen

 

 

oov2.vd.dk

​PLC ​Til lokal, autonom styring/overvågning af de tekniske og trafikale installationer i tunnelerne. ​                   X ​              X
​ProjectWise
Driftsherrens arbejds-, udvekslings- og arkivplatform – også omtalt ”kommunikationsplatform”.
OBS: ProjectWise anvendes som en webbaseret adgang eller gennem en lokal klient, installeret på den enkelte projektdeltagers PC. Henvendelse vedr. ProjectWise-installation, konfiguration og brug kan rettes til ProjectWise teamets postkasse: pw@vd.dk
Brugergrænsefladen er dansk eller engelsk. Driftsherren tilbyder ifm. opstart målrettede korte kursusforløb for almindelige brugere hhv. superbrugere. 

 

​Fagområdespecifikke bilag beskriver entreprisernes konkrete anvendelse af PW, herunder den anvendte mappestruktur.

 

 

 

                   X

 

 

 

              X

 

 

 

ProjectWise

​ReTCon ​ReTCon er ATKI's web baserede overvågningssystem til fjernovervågning af signalanlæg.
Via systemet er det muligt at kontrollere den aktuelle overordnede driftstilstand i et signalanlæg, herunder
om der er fejl på signalanlæggets elementer som f.eks. overbrændte lamper og defekte detektorer.
Systemet indeholder en log, så det er muligt at se og søge i tidligere hændelser i signalanlægget. Det er endvidere muligt at lave en online visualisering af, hvordan et signalanlæg aktuelt kører, dvs. aktuel
signalgruppeplan og belægning på detektorer.

 

 

 

                   X

 

 

 

             X

​RMS ​RMS er Dynniqs web baserede overvågningssystem til fjernovervågning af signalanlæg.
Via systemet er det muligt at kontrollere den aktuelle overordnede driftstilstand i et signalanlæg, herunder
om der er fejl på signalanlæggets elementer som f.eks. overbrændte lamper og defekte detektorer.
Systemet indeholder en log, så det er muligt at se og søge i tidligere hændelser i signalanlægget. Det er endvidere muligt at lave en online visualisering af, hvordan et signalanlæg aktuelt kører, dvs. aktuel
signalgruppeplan og belægning på detektorer.

 

 

 

                    X

 

 

 

              X

​ROVvd og ROVgnt m. tilhøernde app
ROVvd er vejdirektoratets særlige tilladelse til at udføre vejarbejde eller foretage anden form for afmærkning på statens vejareal.
 
ROVgnt er Vejdirektoratets særlige tilladelse til at udføre fortløbende, rutinemæssige vejarbejder på statens vejareal jf. et begrænsede antal afmærkningsplaner.
OBS: Der kræves NemID ved oprettelse af ansøgning.

 

Råden over vejareal

 

 
​TT-Fleet/Web-fleet ​Booking og registrering af tjenestebliers brug og forbrug Tripple Track WEB-Fleet ​                  X ​              X
​S2
Brugergrænseflade for styring og overvågning af tekniske og trafikale anlæg på de enkelte bygværker.
Styring og overvågning af tekniske anlæg og trafikale anlæg Lagring og rapportering af hændelser. Alarm udsending via SMS.
 
OBS: S2 er et standardsystem, som kun kan tilgås fysisk på det enkelte bygværk via de af Vejdirektoratet opstillede pc’er hertil. Supplerende kan der etableres fjernopkobling via sikrede VPN-forbindelser.

 

 

               

                  X

 

 

 

             X

​Tight-VNC ​Client-program, der åbner mulighed for at tilgå tavlecomputeren på info- og hastighedstavler mhp. at få adgang til tavleindstillinger, logs mv som remote desktop

                  X

             X

​Unilock ​Adgangskontrolsystem Ægte adgangskontrol - startside - Unitek ​                  X ​             X
​Vejkort.vd.dk ​Udstiller arealer
Adgang til tegningsarkiv
Vil blive erstattet af en ny udstillingsplatform

Vejkort.vd.dk
​VejlysWeb ​VejlysWeb er en modulopbygget forvaltningsdatabase, der bruges af både elselskaber, kommuner og Vej-direktoratet til administration og styring af vejbelysningsanlægs drift og vedligehold. Programmet er Oracle-baseret og kører over Internettet.

 

                  X

 

             X

Vejman.dk
m. tilhørende apps
​Udstiller arealer, arealtyper og udstyr
Adgang til tegningsarkiv


                  X


             X


Vejman.dk

​Vinterman m. tilhørende subsystemer:
- Vinterman Chauffør App
- Vinterman Ruteportal
Entreprisestyrings- og afregningssystem.
Leverancebeskrivelser.
Dokumentation for udført arbejde.
Der er udarbejdet quick guides på dansk. 
Enhed der skal anvende Vinterman Chauffør App skal have aktiv GPS og internetforbindelse ved brug.   

vinterman quick guide.pdf

 

 

                  X

 

             X

 

Vinterman

​VPN adgang
En sikker adgang via VPN-adgang for at få adgang til lukkede netværk og flere værktøjer.
OBS: I det nuværende anvendes VPN-klienten Cisco AnyConnect, og der kræves en personlig mobiltelefon hos den enkelte bruger for at kunne modtage de koder, der skal indtastes ved hvert login.

 

                  XSeneste revision: 14-01-2021​
​​​​​